Św. Jana 12,
88-170 Pakość

52 35 18 345
okitpakosc@wp.pl

Regulamin Jarmarku Pakoskiego

 

Organizator Jarmarku:

 1. Organizatorem Jarmarku Pakoskiego - Pchlego Targu jest Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości, ul. Św. Jana 12, 88-170 Pakość

Czas trwania Jarmarku:

 1. Jarmark odbywać się będzie na Placu przy ul Barcińskiej 11 w Pakości w godzinach 09:00- 15:00.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnictwo w Jarmarku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
 2. Celem Jarmarku jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych bądź niepotrzebnych.
 3. Udział w Jarmarku jest bezpłatny.
 4. W Jarmarku mogą brać udział także osoby niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich opiekunowie.
 5. Zakaz wstępu na teren wydarzenia dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także zachowujących się agresywnie.
 6. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione: galanteria, książki, płyty, gry komputerowe, filmy, starocie, zabawki, wyroby dekoracyjne, biżuteria, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, odzież.
 7. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
 8. Zabroniony jest handel przedmiotami niebezpiecznymi (np. petardami), niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe) lub posiadanie których jest niezgodne z prawem. Na Jarmarku obowiązuje również zakaz sprzedaży zwierząt.
 9. Na inne przedmioty, niewykazane w regulaminie, wymagana jest zgoda organizatora.
 10. Organizator nie odpowiada za zawarte transakcje. Wszelkie zobowiązania za zawierane transakcje ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż.
 11. Zabrania się używania podczas Jarmarku petard i innych materiałów pirotechnicznych.
 12. Organizator nie zapewnia stanowiska. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce/stanowisko ekspozycji.
 13. Uczestnicy Jarmarku zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 14. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny z charakterem Jarmarku.
 15. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
 16. Zdjęcia wykonywane podczas trwania Jarmarku w celu promocji wydarzenia, zostaną opublikowane na stronie okit.com.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do zdjęć z wizerunkiem wykonanym podczas wydarzenia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna.
 17. Administratorem danych jest  Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości, ul. Św. Jana 12, 88-170 Pakość.

Ubezpieczenia i opłaty dotyczące transakcji:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Jarmarku.
 2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem i innymi przyczynami losowymi.

Postanowienia końcowe:

 1. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W przypadku nie stosowania się Wystawcy do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o jego wykluczeniu z Jarmarku.