^ Do góry
facebook

UCHWAŁA NR V1151/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 czerwca 2015 r.

zmieniająca Statut Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.")) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.2)) oraz § 14 ust. 3 Statutu Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, stanowiącym załącznik do uchwały nr X/75/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Pakości (Dz. Urz. Woj.- Kuj. Porn. z 2013 r., poz. 3158) uchwala się, co następuje:
1. W Statucie Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/75/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Pakości (Dz. Urz. Woj.- Kuj. Porn. z 2013 r. poz. 3158) w § 5 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
- „17) organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w sołectwach z terenu gminy Pakość, a w szczególności w położonych na terenie sołectw świetlicach wiejskich."
2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
                                                                                                                                                                       

 Przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Joachimiak


OBWIESZCZENIE

RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Pakości

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr X/75/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Pakości (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2008 r., Nr 3 poz. 25), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XIX/165/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniającą Statut Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2008 r., Nr 174, poz. 3045),

2) uchwałą Nr XIX/158/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającą Statut Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2012 r., poz. 3141).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 3 i § 4 ust. 1 i 2 uchwały Nr XIX/165/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniającej Statut Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 174, poz. 3045), które stanowią:

„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.”;

2) § 2 i § 3 uchwały Nr XIX/158/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającej Statut Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 3141), które stanowią:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.”.

 Przewodniczący Rady Miejskie - Tadeusz Grupa


 

Załącznik do Obwieszczenia

Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 24 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr X/75/07

RADY MIEJSKIEJ w PAKOŚCI

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Pakości

Na podstawie art. 13 ust. l, ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15,

art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Pakości w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

- uchwała nr XIV/101/95 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz zmiany uchwały nr VIII/70/95 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 4 marca 1995 r.,

- uchwała nr XVI/107/2000 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Załącznik do uchwały Nr X/75/07

Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Pakości
Statut
Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości, zwany dalej „Ośrodkiem” (w skrócie OKiT) jest samorządową instytucją kultury – jednostką organizacyjną Gminy Pakość.
2. Ośrodek prowadzi działalność na terenie Gminy Pakość w Powiecie Inowrocławskim, Województwie Kujawsko-Pomorskim.
3. W skład Ośrodka wchodzą:
- Dom Kultury i Turystyki w Pakości,
- Zaplecze socjalne Stadionu Miejskiego w Pakości,
4. Gmina Pakość udostępni Ośrodkowi budynki, lokale i inne obiekty niezbędne do prowadzenia działalności statutowej na podstawie odrębnej umowy.
§ 2. 1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Pakość.
2. Ośrodek jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Pakość, ul. Św. Jana 12.
§ 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka, w tym nadzór administracyjno-finansowy, sprawuje Burmistrz Pakości.
Rozdział II.
Cel i przedmiot działania
§ 4. Podstawowym celem statutowym Ośrodka Kultury jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury i turystyki.
§ 5. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury;
3) tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego w formach działalności pozaszkolnej, oraz organizowanie aktywnego wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
6) promowanie lokalnych twórców kultury;
7) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz towarzystwami kulturalnymi w realizacji zadań w dziedzinie rozwijania społecznego uczestnictwa w kulturze;
8) współdziałanie z instytucjami oświatowymi i artystycznymi w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży;
9) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i turystyki,
10) (skreślony);
11) (skreślony);
12) (skreślony);
13) (skreślony);
14) współdziałanie z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
15) nawiązywanie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi celem realizacji zadań statutowych;
16) realizację innych zadań uzgodnionych z organami samorządu powiatowego, wojewódzkiego, instytucjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
§ 6. 1. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność inną niż kulturalna, która uzupełnia działalność podstawową lub jest działalnością gospodarczą. W szczególności może to być działalność marketingowa, gastronomiczna, szkoleniowa, rozrywkowa, sportowa, hobbystyczna, naukowa, obsługi technicznej, wydawnicza, handlowa i inne.
2. Całkowity przychód z prowadzenia działalności dodatkowej przeznaczony jest na działalność statutową Ośrodka Kultury.
§ 7. Swój cel i zadania Ośrodek realizuje poprzez organizowanie i prowadzenie w obiektach zamkniętych i plenerze w szczególności:
1) spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, pokazów, prelekcji, szkoleń;
2) spotkań, konferencji, dyskotek, balów, zabaw;
3) festynów, imprez estradowych, artystycznych i turystycznych, festiwali;
4) przeglądów, giełd, loterii, aukcji, konkursów i zawodów sportowych;
5) zajęć w zespołach zainteresowań artystycznych, praktycznych;
6) impresariatu artystycznego, ognisk artystycznych i wypożyczalni;
7) usług reklamowych, graficznych plastycznych, fotograficznych, muzycznych, gastronomicznych, noclegowych, marketingowych i innych;
8) działalności wydawniczej;
9) imprez zleconych, w tym okolicznościowych (rocznicowych, rodzinnych) i innych;
10) dzierżawy i wynajmu sali i pomieszczeń oraz innych obiektów.
Rozdział III.
Zarządzanie i organizacja
§ 8. Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor, który zarządza całokształtem działalności, jest za niego odpowiedzialny i reprezentuje go na zewnątrz.
§ 9. 1. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Pakości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.). Burmistrz Pakości określa zakres czynności i odpowiedzialności służbowej Dyrektora Ośrodka.
2. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu.
3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnianych przez siebie pracowników.
4. Do zakresu działania dyrektora Ośrodka należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością;
2) zarządzanie majątkiem Ośrodka oraz zarządzanie i nadzór nad mieniem udostępnionym
Ośrodkowi przez Gminę Pakość w celu realizacji statutowych zadań Ośrodka;
3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
4) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;
5) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;
6) sporządzanie rocznego planu finansowego do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy;
7) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych;
8) składanie sprawozdania z działalności Ośrodka za rok poprzedni do końca I kwartału;
9) zawieranie umów o charakterze cywilno-prawnym zapewniających prawidłową realizację zadań Ośrodka;
10) udział w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.
§ 10. 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników upowszechniania kultury oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Pracowników Ośrodka zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Ośrodka.
§ 11. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zaciągnięciu opinii Burmistrza Pakości.
Rozdział IV.
Zasady gospodarki finansowej
§ 12. 1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
2. Źródłami środków finansowych są:
1) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, w tym z tytułu opłat pobieranych za świadczone usługi;
2) dotacje z budżetu gminy (wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala Rada Miejska
w uchwale budżetowej);
3) darowizny, spadki, zapisy;
4) odsetki z lokat bankowych;
5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku;
6) inne dozwolone prawem.
§ 13. 1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, uwzględniający w miarę potrzeb plan przychodów i kosztów, plan usług, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
Rozdział V.
Zmiana Statutu
§ 14. 1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor Ośrodka.
2. Projekt zmiany Statutu wraz z uzasadnieniem Dyrektor przedkłada za pośrednictwem
Burmistrza Pakości Przewodniczącemu Rady Miejskiej z wnioskiem o skierowanie go pod obrady
Rady Miejskiej i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
3. Zmiany Statutu mogą być przeprowadzone w trybie właściwym dla jego ustalenia (nadania).

 

Ośrodek Kultury i Turystyki

ul. Św. Jana 12       tel.  52 35-18-345

88-170 Pakość        fax  52 35-48-526

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.